Menu
Your Cart

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY vzťahujúce sa na tovar/produkt

internetového obchodu www.cimkrmit.sk

( ďalej len „VOP“)

Predávajúci a prevádzkovateľ:

DENNESS s.r.o.

Sídlo:

Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina

IČO: 54568579

DIČ:  2121720557


Prevádzkovateľ (predávajúci) nie je platcom DPH.


Registrácia: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka 79612/L

Bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN: SK0211000000002947128188

BIC: TATRSKBX

Tel.: +421 911 316 093

e-mail: denness.shop@gmail.com


(ďalej len „Predávajúci“)


1.ÚVODNÉ USTANOVENIA


Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi Predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru/produktu alebo služieb súvisiacich s tovarom/produktom/výrobkom(ďalej len „Kupujúci“), ktoré ponúka Predávajúci na svojej internetovej stránke elektronického obchodu www.cimkrmit.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj záručné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30

fax č. 041/763 21 39

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi2.VYMEDZENIE POJMOV


Tovar je akýkoľvek tovar ponúkaný predávajúcim na internetových stránkach predávajúceho a/alebo inou formou.

Produkt je tovar vyrobený podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho – na mieru, alebo tovar, ktorý je upravený na mieru podľa požiadaviek kupujúceho a ktorý by bez zásadnej zmeny nebolo možné využiť na ďalší predaj. (ďalej „tovar“ alebo „produkt“ aj ako len „tovar“)

Službou v rámci týchto VOP sa rozumie služba súvisiaca s tovarom/produktom (ako je napríklad gravírovanie a iné).

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je v zmysle § 2 písm. a) zák. č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje tovar/produkt alebo službu pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu iných fyzických osôb.

Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorá nenakupuje tovar/produkt alebo službu pre svoju osobnú potrebu. Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Obchodného zákonníka ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.
3.REGISTRÁCIA


Zakúpenie tovaru/produktu alebo služby na e-shope sa uskutoční prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na internetovej stránke www.cimkrmit.sk, e-mailom, prostredníctvom sociálnych sietí, osobne alebo telefonicky. Objednanie tovaru/produktu alebo služby nie je podmienené vytvorením užívateľského účtu.

Registrácia kupujúceho vzniká zaregistrovaním sa v internetovom obchode alebo osobnou registráciou u predávajúceho, poprípade telefonicky alebo e-mailom. Registráciou kupujúci súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom, ako aj platobnými a dodacími podmienkami a záručnými podmienkami.


4.UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar alebo produkt vyrobený na mieru a podľa požiadaviek  kupujúceho (to znamená napr. gravírovaný, maľovaný alebo inak upravený tovar alebo produkt).

Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v tomto prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty, listom alebo prostredníctvom sociálnych sietí.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú reklamačné a záručné podmienky a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Za prípadné chyby pri prenesení dát nenesie predávajúci zodpovednosť.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón a pod.) pre uskutočnenie objednávky hradí kupujúci.

Kupujúci má možnosť pred odoslaním elektronického objednávkového formulára skontrolovať a opraviť, alebo upraviť údaje tam uvedené.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej uzatvorení, alebo nepotvrdiť objednávku v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve predávajúceho na ich doplnenie alebo odstránenie kupujúci nezabezpečí bezodkladnú nápravu.

V záujme lepšej komunikácie si Kupujúci skontroluje svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam,…). Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, presunie si ho do hlavného priečinka a e-mailovú adresu predávajúceho si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail predávajúceho, požiada o vyriešenie problému na denness.shop@gmail.com
5.CENY TOVARU A SLUŽIEB


Ceny, ktoré sú uvedené v internetovom obchode sú maloobchodné ceny, ak nie je pri tovare alebo službe uvedené inak. Cena tovaru alebo služieb nezahŕňa dopravné náklady ani ďalšie služby, tie sú vyfakturované samostatne.

Cena za dodanie tovaru/produktu alebo poskytnutie služieb užívateľovi sa vždy riadi cenníkom poskytovateľa aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany si však môžu cenu poskytovaných služieb, resp. kúpnu cenu tovaru dojednať aj individuálne.

Poskytovateľ nie je platca DPH a ceny za tovar a služby sú uvedené vrátane DPH.

Na tovar alebo služby v akcii alebo vo výpredaji, sa nevzťahujú žiadne iné zľavy a ceny platia do vypredania zásob alebo do určeného času, pokiaľ pri tovare alebo službe nie je uvedené inak.

K cene tovaru alebo služieb je v objednávke pripočítaná aj cena ostatných poplatkov, najmä náklady na dopravu, poštovné a balné, poprípade iné poplatky, ktoré je kupujúci povinný uhradiť pre získanie tovaru alebo služby.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená na objednávke tovaru /produktu alebo služby, a ktorá bola potvrdená zo strany Predávajúceho. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady, ktorý je uvedený v objednávke Kupujúceho.

Faktúra na kúpnu cenu, ktorú vystaví Predávajúci, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom alebo službou. Zároveň táto faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň je aj dodacím listom a záručným listom. Tovar je až do úplného zaplatenia a prevzatia kupujúcim majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim.

V prípade neprevzatia si tovaru alebo služby Kupujúcim, si Predávajúci vyhradzuje právo na vyúčtovanie nákladov vzniknutých Predávajúcemu v plnej výške (vyskladnenie, náklady na spracovanie dokladov, dopravu, balné, poštovné, ostatné vzniknuté preukázateľné náklady).

V prípade, že sa pri niektorom produkte vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), predávajúci nemá povinnosť poskytnúť tovar alebo službu za chybnú cenu. V takomto prípade predajca môže kupujúcemu ponúknuť poskytnutie tovaru alebo služby za riadnu cenu. Ak kupujúci s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvného vzťahu odstúpiť.
6.OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB


Kupujúci si tovar alebo službu objednáva cez internetový obchod na internetovej stránke Predávajúceho www.cimkrmit.sk vyplnením elektronického objednávkového formulára (ďalej len „objednávka“), alebo priamo u Predávajúceho a to buď e-mailom, telefonicky, prostredníctvom sociálnych sietí alebo osobne.


Objednávky je možné uskutočniť:


– prostredníctvom internetovej stránky www.cimkrmit.sk


– prostredníctvom e-mailu denness.shop@gmail.com


– telefonicky: +421 911 316 093


Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať si zadané údaje. Kupujúci potvrdí objednávku odoslaním objednávky. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Kupujúci má možnosť pred potvrdením a odoslaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou objednávky vrátane DPH a ďalších poplatkov (prepravné, poštovné, balné a pod.) ako má aj možnosť pred potvrdením a odoslaním objednávky oboznámiť sa so skutočnosťou, ako dlho zostáva cena alebo ponuka platná.

Odoslaná objednávka alebo telefonická objednávka je záväzná a považuje sa za kúpnu zmluvu. Odoslaním alebo prevzatím objednávky osobne, potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar alebo službu vrátane ďalších poplatkov (prípadných expedičných, poštových a dopravných nákladov), Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

Predávajúci na základe záväznej objednávky zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, uvedenú v objednávke Potvrdenie objednávky, poprípade tak urobí telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo v určitých prípadoch vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním dodanie príslušných podkladov.

Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať Potvrdenie objednávky Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby, týkajúcej sa ceny, alebo popisu tovaru alebo služby v internetovom obchode Predávajúceho.

Po vyexpedovaní tovaru objednaného Kupujúcim, zašle Predávajúci informáciu o vyexpedovaní tovaru e-mailom, poprípade telefonicky.

Ak z predchádzajúcej komunikácie strán preukázateľne nevyplýva niečo iné, v prípadoch, ak návrh na uzatvorenie zmluvy neobsahuje údaje o kúpnej cene, použije sa kúpna cena požadovaného tovaru alebo služby platná v čase, keď bol predávajúcemu doručený návrh na uzatvorenie zmluvy. (objednávky).

Pri kúpe tovaru/ produktu alebo služby na mieru, je kupujúci povinný tovar/produkt alebo službu odobrať v plnom rozsahu. V prípade neprevzatia tovaru/produktu alebo služby záloha zaplatená odberateľom ostáva dodávateľovi, ktorá bude použitá na náklady spojené s dodaním tovaru/produktu alebo služby.
7.PLATBA ZA TOVAR A SLUŽBY


Kúpna cena za tovar uvedená na internetovom portáli sa uhrádza dobierkou, poštovou poukážkou, bankovým prevodom, v prípade platby vopred na základe tzv.  predfaktúry, ktorú predávajúci vystaví kupujúcemu po objednaní tovaru/produktu vopred.

Cena za tovar/produkt alebo službu na mieru, podľa požiadaviek kupujúceho, uvedený na internetovom portáli sa uhrádza vždy v sume 100% z celkovej ceny vopred na základe tzv. predfaktúry, ktorú poskytovateľ vystaví užívateľovi po objednaní produktu alebo tovaru alebo služby zo strany užívateľa pred začatím výroby alebo úpravy tovaru/produktu na mieru na základe požiadaviek kupujúceho. Kupujúci je povinný uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti. V prípade nezaplatenia faktúry riadne a včas je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.

Po úhrade predfaktúry vystaví poskytovateľ riadnu faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí poskytnutie zaplatenej služby, resp. dodanie zaplateného tovaru.

Užívateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Užívateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením poskytovateľovi.

Kupujúci si môže vybrať spôsob platby a to:


a) na dobierku pri doručení predmetu kúpy


b) platba v hotovosti


c) platba vopred bankovým prevodom


Platbu za tovar a službu je možné realizovať:


poštou na dobierku, vopred platobnou kartou, zálohovou faktúrou alebo faktúrou (pri osobitných dojednaniach), na bankový účet Predávajúceho, vedený pre účely prevodov v rámci Slovenskej republiky v Tatrabanke a.s., číslo účtu SK

V prípade platenia prostredníctvom peňažného ústavu nastáva splnenie až momentom pripísania sumy platby za tovar alebo službu na účet predávajúceho uvedeného na faktúre.

Ak si Kupujúci zvolí pri objednávke tovaru „Osobný odber“, predávajúci ho bude informovať formou e-mailu, poprípade telefonicky o dátume možnosti odobratia tovaru alebo služby. Zároveň sa kupujúci zaväzuje odobrať nachystaný tovar/produkt do 14 dní od oznámenia o odobratí tovaru/produktu. Po uplynutí lehoty 14 dní bude objednávka kupujúceho na tovar stornovaná predávajúcim.

Tovar/produkt alebo služba objednaná kupujúcim budú dodané v lehote najneskôr do 14 dní uvedenej v internetovom obchode Predávajúceho. Do tejto lehoty sa započítavajú len pracovné dni. V prípade väčších objednávok bude dodacia lehota stanovená dohodou zmluvných strán.

Tovar alebo služba sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru , alebo ak sa


a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.


b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu


c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru


Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru a služby až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.


8.DODACIE PODMIENKY


Predmet kúpy Predávajúci doručuje týmito spôsobmi:


- Osobný odber (podľa dohody)


– Slovenská pošta


– Kuriér
9.DODANIE A PREVZATIE TOVARU A SLUŽIEB


Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar/produkt alebo službu, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu za tento tovar/produkt alebo službu a tovar/produkt alebo službu aj prevezme.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Prevzatie tovaru alebo služby potvrdí Kupujúci podpisom Dodacieho listu alebo Faktúry. Potvrdením prevzatia tovaru alebo služby Kupujúcim sa považuje prevzatie tovaru alebo služby od zásielkovej služby majiteľom, zamestnancom alebo iným povereným človekom (rodinným príslušníkom). Doklad o prevzatí nahrádza podpis na Dodacom liste alebo Faktúre.

Pri dodaní tovaru alebo služby poštou alebo zásielkovou službou má Kupujúci možnosť skontrolovať zásielku. Viditeľné mechanické poškodenie balíka treba ihneď písomne zaprotokolovať do potvrdenia prevzatia dodávky u kuriéra zásielkovej služby, alebo pošty a neodkladne informovať Predávajúceho.

Za mechanické poškodenie tovaru, zistené po prevzatí tovaru bez predošlého zápisu, Predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou, ako aj za nesprávne udanie adresy doručenia kupujúcim.

Ak má Predávajúci tovar alebo službu odoslať, odovzdá tovar Kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá Kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu tovar odovzdá dopravca.
10.ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY


Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru alebo služby kupujúcim.

Faktúra za tovar je zároveň záručným listom na tovar. Na žiadosť kupujúceho je možnosť poskytnúť záruku písomnou formou (vystaviť záručný list).

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a platnými právnymi predpismi SR.11.NEDODANIE TOVARU ALEBO SLUŽBY PREDÁVAJÚCIM


Ak nie je možné objednaný tovar alebo službu dodať v uvedenom termíne (tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, zmenila sa cena dodávateľa tovaru, vystavená cena tovaru/produktu bola chybná), predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti, a zároveň bude predávajúci informovať kupujúceho o náhradnom termíne dodania, poprípade predávajúci kupujúcemu ponúkne iný tovar/produkt, porovnateľný s pôvodným. Náhradné plnenie je možné uskutočniť len po výslovnom súhlase kupujúceho.


Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar alebo službu kupujúcemu a kupujúci sa nedohodol s predávajúcim na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru/produktu.12.ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY


Kupujúci môže odstúpiť od objednávky na základe dohody s Predávajúcim do doby jej vyexpedovania.

V prípade objednania tovaru zhotoveného podľa požiadaviek kupujúceho, tovaru /produktu vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho je možné objednávku zrušiť iba pri zaslaní grafického návrhu, s ktorým kupujúci nesúhlasí. Potvrdením grafického návrhu sa objednávka stáva záväznou a nie je možné ju zrušiť.


13.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM


Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru/produktu alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby na základe jednoznačne formulovaného vyhlásenia spotrebiteľa vyjadrujúceho vôľu odstúpiť od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný doručiť Predávajúcemu v uvedenej lehote. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v prevádzke Predávajúceho.

Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru/produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar/produkt  alebo výrobok vyrobený na mieru a prianie kupujúceho (to znamená upravený výrobok/tovar/produkt, gravírovaný výrobok/tovar, produkt) a kúpna zmluva bola akceptovaná kupujúcim.

Na uplatnenie tohto práva je možné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť a vyplniť TU a ktorý tvorí prílohy týchto obchodných podmienok. Písomná forma je dodržaná aj pri zaslaní odstúpenia od zmluvy e-mailom.

(Spotrebiteľ po odoslaní formulára obdrží na ním zadaný e-mail potvrdenie o prijatí formulára.)

Vzorový formulár použite na odstúpenie od zmluvy TU

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy nájdete TU


Kupujúci spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Kontakt pre zaslanie odstúpenia od zmluvy, ako aj pre vrátenie tovaru (tovar nezasielať na dobierku):


DENNESS s.r.o.


Veľká Okružná 17


010 01 Žilina


E-mail: denness.shop@gmail.com


Telefón: +421 911 316 093


Adresa na doručenie vráteného tovaru:

Dlhomíra Poľského 602/13

02401 Kysucké Nové Mesto

Telefón: +421 911 316 093

E-mail: denness.shop@gmail.com


Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou, v stave a hodnote, v akom ho prevzal.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

– poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,


– predaj tovaru/produktu zhotoveného podľa požiadaviek spotrebiteľa, tovaru/produktu vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa


– predaji tovaru/produktu, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu Predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy, s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.


Pri odstúpení od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom, je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu, ktorú zaplatil za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil v zákonnej lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim, alebo v hotovosti na základe dohody medzi zmluvnými stranami. V prípade vrátenia platby bude kupujúcemu spotrebiteľovi uhradený poplatok za doručenie v sume najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia uvedeného v dodacích a prepravných podmienkach.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy písomnou formou poštou na adresu: SP Consulting s.r.o.,Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina alebo na e-mailovej adrese sp@spconsulting.sk. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov je uvedený TU.14.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PODNIKATEĽOM


V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť Kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru/produktu, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru/produktu je zhodnotený Predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar/produkt vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

– poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

– predaj tovaru/produktu zhotoveného podľa požiadaviek spotrebiteľa, tovaru/produktu vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

– predaji tovaru/produktu, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
15.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM


Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej uzatvorení v prípade nezaplatenia predfaktúry alebo faktúry kupujúcim riadne a včas.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej uzatvorení v prípade nezaplatenia ceny za tovar/produkt na mieru pred dodaním tovaru/produktu.


16.ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


Účelom tohto článku VOP je informovať kupujúceho ako spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predávajúci môže svoj spor s kupujúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.


Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Kupujúci obrátiť.

Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov viď Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).


Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov TU


17.OBSAH INTERNETOVÝCH PORTÁLOV


Prístup k internetovým portálom a ich používanie užívateľom je bezplatné. Obsah internetových portálov je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil predávajúci (ďalej len ako „obsah“).


Kliknutím na niektoré odkazy na internetových portáloch môže dôjsť k ich opusteniu a k presmerovaniu užívateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú poskytovateľom kontrolované a poskytovateľ nie je zodpovedný za ich obsah, ani za prípadnú škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku takéhoto presmerovania.

Obsah uverejnený na internetových portáloch predávajúceho je chránený autorským právom. Kupujúci berie na vedomie, že dodávané produkty a služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti SP Consulting s.r.o. Akékoľvek použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre vlastnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.

Predávajúci nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť kupujúcim používaného internetového pripojenia.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov internetového portálu.

Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybným pripojením sa na internetové portály. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači užívateľa zaťažuje užívateľa.
18.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.07.2020

Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka zák. č 40/1964 Zb. ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe zmluvy, budú výlučne riešené podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky súdmi Slovenskej republiky.


Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.